KRAP

Læs vores E-bog, KRAP SKEMAER - Helt gratis - Klik her

Vi ved det fra fagfolk

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Hvad er KRAP og hvordan anvendes KRAP i pædagogisk praksis

KRAP: Ida Kortbæk, Peter Storgård og Jan Sørensen

Psykolog Ida Kortbæk
Psykolog Peter Storgård
Specialpædagog Jan Sørensen

Derudover har vi 4 erfarende konsulenter, som hjælper med KRAP undervisning og supervision

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik, krap er et pædagogisk koncept, som er funderet i en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til andre mennesker med inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer. Krap er udviklet af psykologerne Peter Storgård, Lene Metner og Lene Broe, og har som koncept mere end 20 år på bagen.

KRAP har udviklet sig hen over årene, og de tre idéudviklere gik for flere år siden hver til sit, og det betyder, at man i dag kan møde lidt forskellige udgaver af skemaer, menneskesynet er det samme.  På denne hjemmeside kan du gratis downloade de KRAP skemaer, som vi tager udgangspunkt i. Alle skemaer ligger med vejledning og eksempler. 

KRAP er en tilgang, man kan have til at forstå og arbejde med sig selv og med andre mennesker. KRAP er et bestemt ’mindset’, eller et menneskesyn, som hviler på en særlig forståelse for det at være menneske.
Fokus i KRAP er grundlæggende på at skabe udvikling ud fra en nysgerrig og undersøgende tilgang, hvor anerkendelsen er fundamentet. Skemaerne understøtter denne tilgang, og giver mulighed for at skabe overblik og systematik i praksis.

KRAP er sammensat af de fire bogstaver K, R, A og P, og de bibringer hver især noget særligt til konceptet. Essensen i KRAP er dog, at netop koblingen af delelementerne, giver mere til vores faglighed, end elementerne gør hver for sig. Helheden er mere end summen af delene.

Inspirationen til KRAP kommer fra diverse teorier og metoder, inklusiv systemisk teori og adfærdspsykologi. Metoden og dens redskaber, herunder KRAP skemaer, udvikles løbende med nye materialer, understøttet af et hold med direkte erfaring i KRAPs effektivitet.

KRAP SKEMAER

Vores bog som beskriver de velkendte KRAP skemaer, med eksempler og vejledninger. Kan hentes hentes som GRATIS ebog. klik her

Kursister på vores forløb modtager bogen i fysisk form. 

Skriv i skemaerne direkte på din computer

Alle Skemaer kan findes i en skrivebar pdf udgave, som du kan download til din computer – Klik her

KRAP SKEMAER fås som E bog

Kognitiv

Kognitionspsykologien stiller os skarpe på tænkningen hos os selv og andre. Ethvert menneske oplever virkeligheden på sin helt egen måde – formet af de tanker og følelser man får i situationen. Vi arbejder med at forstå tænkning, og med at skabe udvikling i tænkning. Vi forholder os til den enkeltes kognitive funktionsniveau, og har dette som afsæt for måden vi agerer på.

Ressourcefokuseret

Ressourcerne er i fokus, da KRAP er inspireret af den positive psykologi. Udgangspunktet i KRAP er, at alle har ressourcer, og at vi som mennesker gør det bedste, vi kan – hvis de rette forudsætninger er til stede. Vi motiveres af positive forventninger og succesoplevelser, og vi har alle en medfødt iboende drift til at udvikle os.

Anerkendelse

Anerkendelsen, som er det vigtigste element i KRAP, indebærer, at man forsøger at tage det andet menneskes perspektiv. Vi forholder os nysgerrigt og undersøgende på behov og grundvilkår, og vi forsøger at tænke anerkendelsen ind på flest mulige områder. Fx anerkendelse i vores dokumentation, i vores italesættelse og vigtigst af alt, i måden hvorpå vi tænker om det andet menneske og dets intentioner.

Pædagogik

Pædagogikkens kerneområde vil være at samle ovenstående i praksis. KRAP handler om skabe forudsætninger for udvikling og trivsel ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, hvor udgangspunktet er menneskets oplevelse og tænkning.

KRAP som redskab til faglig vækst for fagfolk

KRAP menneskesyn er en effektiv tilgang, der ser mennesket som en ressource frem for et problem, hvilket skaber en positiv og støttende atmosfære. Denne tilgang fokuserer også på medarbejdernes ressourcer for at motivere og engagere dem i deres arbejde. I vores evalueringer på KRAP kurser siger deltagerne ofte, at de oplever, KRAP har givet dem en højre faglighed.

KRAP inkluderer også en kognitiv tilgang, som arbejder med sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, og øger bevidstheden om egne tankemønstre og følelser.

KRAP fremmer udvikling af færdigheder og potentialer, konstruktiv problemløsning og konfliktløsning, og bidrager til bedre kommunikation og samarbejde i organisationer, vi ser ofte at KRAP giver en positiv arbejdskultur og understøtter medarbejderudvikling. KRAP hjælper også ledere med at skabe et miljø præget af tillid og samarbejde.

KRAP skaber positive ændringer for borgerne

For borgere, der modtager støtte fra professionelle, kan KRAP bidrage til en positiv selvopfattelse, øget selvtillid og selvværd, og hjælpe dem med at nå deres mål. KRAP er effektiv både inden for special- og normalområdet, og kan tilpasses til individuelle behov.

Inden for specialområdet understøtter den borgere med udviklingshæmning, autisme og ADHD ved at fokusere på deres styrker og ressourcer. I normalområdet kan KRAP anvendes til personlig og professionel udvikling, forbedring af kommunikation og samarbejde. KRAP menneskesyn er en alsidig og effektiv tilgang i arbejdet med både special- og normalområdets borgere.

Socialstyrelsens evidensundersøgelse af KRAP Læs mere her

 

Teorien bag KRAP

KRAP står som en tilgang, der er dybt rodfæstet i praktisk anvendelse, samtidig med at den åbner dørene til en verden af teoretisk mangfoldighed og inspiration. I udviklingen af denne tilgang har vi ikke begrænset os til en snæver forståelse, men derimod aktivt søgt indsigt og inspiration fra et bredt spektrum af metoder og teorier, som hver især tilfører unikke perspektiver og dybder til vores praksis.

En af de centrale inspirationskilder har været den systemiske teori, som fremhæver betydningen af relationer og interaktioner mellem mennesker inden for forskellige systemer. Dette perspektiv har været afgørende for at forstå den indbyrdes påvirkning og dynamikker, der spiller en rolle i menneskers liv og udvikling.

Ligeledes har den narrative teori og terapi tilbudt værdifulde redskaber til at arbejde med individernes livshistorier, hvor hovedfokus ligger på at omforme og omskrive personlige fortællinger på en måde, der fremmer empowerment og personlig vækst. Denne tilgang understreger vigtigheden af sprog og dialog i processen med at forme vores opfattelser af os selv og vores omverden.

Adfærdspsykologien bringer en forståelse for, hvordan adfærd udvikles, opretholdes og kan ændres. Denne indsigt er essentiel for at udvikle strategier, der effektivt kan støtte mennesker i at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre til mere hensigtsmæssige og understøttende vaner.

Inden for den positive psykologi, specielt gennem bidrag fra tænkere som Martin Seligman, har vi hentet inspiration til at fokusere på styrker, velvære og det at trives, frem for alene at rette opmærksomhed mod vanskeligheder og problemer. Denne tilgang har beriget vores arbejde med en dybdegående forståelse for vigtigheden af positivitet og håb i menneskelig udvikling.

Desuden har arbejdet og principperne bag ICDP og Marte Meo, samt teorierne fra Aaron Antonovsky om sense of coherence, og Appreciative Inquiry’s anerkendende tilgang, bidraget med yderligere dimensioner af forståelse og metoder, der understøtter vores mål om at fremme sundhed, velvære og positiv social interaktion.

Sammen væver disse teorier og metoder et rigt og nuanceret fundament for KRAP, hvor målet er at skabe en holistisk og integreret tilgang til arbejdet med mennesker. Ved at trække på disse forskellige kilder er det vores håb, at KRAP kan tilbyde en fleksibel og tilpasset ramme, der møder den enkeltes behov og fremmer positive forandringer i deres liv.

Selv om KRAP primært er en tilgang til mennesker, så er det samtidig også et koncept med en indbygget mulighed for systematik, da KRAP i sin grundform bygger på Søjlemodellen, læs mere om Søjlemodellen her. (samt en række velkendte skemaer)

KRAP Søjlemodellen
KRAP Kognitiv sagsformulering
KRAP Relationer
KRAP Energiniveau
KRAP Måltrappen

 

Med en kognitiv forståelsesramme samt en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang kan man via KRAP tage udgangspunkt i søjlemodellen. Dette fx som et procesværktøj eller som en systematik i dokumentation og kommunikation.

I hver af de 3 søjler har man et bestemt fokus, og man kan inddrage relevante metoder fra KRAP, som også knytter an til søjleforståelsens fasetænkning:

Afdækning:

Vi samler den relevante viden og skaber overblik: 
Her benyttes fx metoderne: Kognitiv Sagsformulering og Ressourceblomsten

Analyse:

Via den indsamlede viden, finder vi forståelse for grundvilkår, handlinger, intentioner og behov. 
Her benyttes fx metoderne: Fordel og ulemper. Ressourceanalyse. Hinandens Årsag eller Perspektiv skemaet

Udvikling:
Vi reflekterer over mulige tiltag, som bygger på vores nye forståelse: 
Her benyttes fx Måltrappen, Fra drøm til virkelighed eller Procesmodellen

Rettighederne til KRAP-Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik

Kun ejere af figurmærket: KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik – har retten til at afholde kurser/uddannelser/temadage herom og til at markedsføre sig med KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Nærmere information kan findes på Patent- og Varemærkestyrelsen: – https://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Varemaerke – Se varemærke

Alle må dog bruge metoderne og arbejde med afsæt i KRAP.

Den originale udgave af logoet (2004)