KRAP

Pædagogisk udredning

Når vi udarbejder en pædagogiske udredning, hiver vi os op i et helikopterperspektiv, hvor vi ser på personens udfordringer, mestringer, forudsætninger og ressourcer. Vi bruger KRAP redskaberne til at se på personen fra forskellige vinkler.
Målet er et mere nuanceret billede, som kan bruges i vores praksis. Alt viden, som indsamles, bliver omsat til pædagogisk praksis med anbefalinger og indsatser, som kan bruges af personen selv og fagpersoner omkring personen.

KRAP-søjlemodellen er central
Søjlemodellen er central i vores afdækning af borgeren. Vi indsamler viden om personen og registrerer på relevante forhold. Vi læser de beskrivelser, som ligger i sagen, evt. fra ppr, sagsbehandler, pædagoger og andre fagfolk. Der kan udarbejdes psykologiske undersøgelser, hvis det ønskes eller er nødvendigt for at få et fuldt billede.
Udredningen ”oversættes” derefter i en rapport til forståelige anbefalinger, som direkte kan omsættes i praksis. I rapporten er der er fokus på et helhedsbillede af personen. Der kan gives en individuel tilbagemelding til borgeren, som er blevet undersøgt. Derefter gennemgås rapporten ved det afsluttende møde med deltagelse af relevante personer, hvor resultaterne formidles, og den fremtidige indsats drøftes. Det afsluttende møde finder som regel sted ca. to måneder efter udredningens start.

Processen i udarbejdelsen af en pædagogisk udredning.

1. Samler viden – registrering og afdækning

Sagen starter med at eksisterende viden om personen indsamles. Det vil sige, at det skriftlige materiale, der tidligere er beskrevet om personens funktionsniveau, samles, derefter bliver der lavet afdækkende interview med personen og de mest centrale personer i dennes netværk. De bliver ofte sat på arbejde imellem møderne.

2. Oversætte viden – analyse og forståelse

Her analyserer vi den data, vi har indsamlet, der genereres viden til brugbare pædagogiske overvejelser og anvisninger. Det betyder, at fokus i analysearbejdet rettes mod at forstå personens reaktioner og adfærd, som er betinget af kognition, funktion, samt omgivelsernes påvirkninger. Formålet er at udrede, hvordan personens behov bedst muligt imødekommes.

3. Videregive viden – mål og udvikling

Rapporten videregiver viden til personen og de centrale personer omkring. Der er fokus på praksis, og rapporten indeholder forståelige anbefalinger, som direkte kan omsættes.

Kontakt Jan for mere information