KRAP

Privatlivspolitik

SpecialistGruppen

Segaltvej 401

8541 Skødstrup

info@krapdanmark.dk

CVR: 41477520

Dataansvar – Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes for ID-tyveri, lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata om dig, analyserer vi konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres, før vi begynder at behandle dine persondata.

SpecialistGruppen ApS er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi indhenter kun data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, såfremt du har bedt os om det, eller givet dit samtykke til det. Vi oplyser også om formålet med indhentning af dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at sikre kvaliteten i vores samarbejde, og for at sikre at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Vi anvender denne type data om dig

Personhenførbare data som navn, adresse, tlf.nr., e-mail adresse, arbejdsplads.
Vi sammenstiller ikke dine data med data fra nogen anden aktør, heller ikke fra f.eks. sociale medier.
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål, fx kursuslister mv.

Databehandling sker i forbindelse med:

– Samtaler på klinikken eller i hjemmet, journalføring samt opbevaring af dine oplysninger, herunder opfyldelse af lovkrav om ’ordnede optegnelser’

– Afregning

– Henvendelse via hjemmesiden, mail eller telefon

– Deltagelse i kurser afholdt af SpecialistGruppen ApS

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde det fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendig for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige, Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata i forbindelse med vores første kontakt. Samtykke gives skriftligt.

Dit samtykke er frivilligt men er en forudsætning for vores samarbejde. 

Kun evt. samtykke givet til videregivelse af persondata til anden instans kan trækkes tilbage på nær ved videregivelse af data i forbindelse med afregning.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette. Når vi i vores praksis har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet. Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. Såfremt vores samarbejde indebærer nødvendigheden af at videregive dine data til anden aktør, sker dette alene på grundlag af dit samtykke.

Når du besøger hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger og udfyldelse af kontaktformular. Formålet er at forfølge vores legitime interesse i at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner, samt at kunne registrere, hvor lang tid folk er på vores hjemmeside.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har interne regler om informationssikkerhed, som beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi beskytter også fortroligheden og pålideligheden af dine data ved hjælp af kryptering i tilfælde af dataoverførsel.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, om vi har data længere, hvilke data vi behandler om dig og hvad vi anvender dem til. Du får også oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataoverførsel, skal du mod forudgående aftale møde op og få udleveret dine data.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet, slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

I tilfælde af du vil klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32